Hírek - Események

Karácsonyi ajándék akció
2021.12.13.

Karácsonyi akció!


Vásároljon webshopunkon PBZ201 vagy PBZ181 típusú betonkeverőt és megajándékozzuk egy Yato márkájú sarokcsiszolóval.
Az ajánlat 2021.12.24-ig vagy a készlet erejéig tart. 
Sarokcsiszoló típusa: YATO 850W M14 125

Sarokcsiszolónkra 1 év garanciát vállalunk.

Aggregátor Akció
Aggregátor Akció
2021.02.12.


15% akció minden raktáron lévő aggregátorra. 
Az akció a 2021. február 28-ig, illetve a készlet erejéig tart.

Az akció nem vonható össze más kedvezménnyel.


Az akció időtartamának változtatási jogát fenntartjuk.

Pezal nyereményjáték szabályzat
Pezal nyereményjáték szabályzat
2020.05.15.

Az PEZAL Magyarország Facebook üzenőfali villámjáték szabályzata és részvételi feltételi

PEZAL·2020. MÁJUS 15, PÉNTEK·OLVASÁSI IDŐ: 16 PERC

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.
1. A Játék szervezője

Jelen szabályzat az Tükör-Gép Kft. (továbbiakban: Szervező, adószám: 13716688-2-13, székhely: 2740 Abony, Tulipán utca 8.) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/PEZALHUFacebook oldalán futó „üzenőfali villámjátékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2.Részvételi feltételek

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook és/vagy Instagram profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a) a Rajongói oldal (jelen játék esetében az Facebook oldal) felületén posztolt kérdésre válaszol(”Poszt”) (jelen Játék esetében képet tölt fel a jelen Játékszabályzatban megfogalmazottak szerint),és (b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (Facebook név, Facebook ID) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható, törölhető, mert ez befolyásolhatja a játékban való részvételt.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Tükör-Gép Kft dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (Facebook név, Facebook profilkép és Facebook ID). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.11. A Játékból továbbá kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akik Pályázata

• sértheti más szerzői jogait,

• olyan elemeket tartalmaz, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,

• erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló kijelentéseket tartalmaznak,

• pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,

• az PEZAL Magyarország márkára és a termékekre vonatkozó sértő kijelentéseket tartalmaz,

• az PEZAL Magyarország versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket tartalmaznak,

• bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,

• tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,

• tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,

• tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,

• sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést,

• személyekről készült képmást tartalmaz, annak személyes igazolható beleegyezése nélkül.

3.A Játék Időtartama

A Játék 2020.05.15 15 óra 00 perctől – 2020.05.30. 24 óra 00 percig tart.

Nyertes kiválasztása: 2020.05.31. napon

Eredményhirdetés: 2020.06.01. napon a Játékot hirdető Facebook üzenőfali bejegyzés alá komment formájában az PEZAL Magyarország Facebook oldalán.

4.A Játék menete

Nyertes Pályázatok, Nyeremények

4.1 A játékosoknak készíteniük kell egy általuk birtokolt bármely Pezal termékről fényképet amit majd a Játékot hirdető Facebook bejegyzés alá kommentben elküld, mint a Játékba beküldött Pályázatot. A Játékban akár több Pályázattal is részt vehetnek a Játékosok, nyereményre viszont csak egyszer jogosult mindenki. A feladatot teljesítők vehetnek részt a 4.2 pontban írt sorsoláson.

4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 3 db nyertest határoz meg szubjektív megítélés alapján a Szervező 1. pontban meghatározott székhelyén, amelynek feltétele a saját felvétel (szerzői jogsértés kivédése érdekében), a kép nem tartalmazhat személyeket ábrázoló részleteket (személyi és adatvédelmi jogsértés kivédése érdekében), és teljesíteniük kell minden, a 4.1. pontban meghatározott feltételt. A nyertes meghatározását egy 3 tagú bizottság végzi, amely nem nyilvános körülmények közt zajlik, róla jegyzőkönyv készül.

Szervező a sorsoláson 3 db tartaléknyertest határoz meg. A tartaléknyertes az 5. pontban írtak szerint minősül a Nyereményre jogosultnak, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremény:

3 x 50% kedvezményre jogosító ajándékkártya, amelyet a nyertesek e-mailen megkapott egyedi kóddal használhatnak fel a www.pezal.hu webshopon vagy személyesen is levásárolhatja 2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6 telephelyünkön. Maximum br 100.000 Ft értékű termékre válthatják be a kedvezményt..

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt nyertes meghatározását követően 12 órán belül a Rajongói oldalon kommentben közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékosok közül a Nyertesek Facebookon megadott neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertesekkel a Lebonyolító Facebook üzenetben (”Értesítés”) veszi fel a kapcsolatot és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 5 munkanaponbelül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben.

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6.Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

6.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

6.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (Facebook név és ID – a nyertesség esetén lévő beazonosítás céljából, valamint teljes név - a nyeremény átvétele idején a beazonosítás céljából kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

6.1.2 nyertesség esetén Facebook nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a sorsolás eredményhirdetésére készített posztban;

6.1.3 A Játékos írásos véleményét a nyereményként kiküldött termékekről a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

6.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

6.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
A megadott személyes adatok kezelője: Tükör-Gép Kft.

 

6.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a 3. pontban megjelölt Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

6.4. A játékosok adatai csak az eredményhirdetésig kerülnek feldolgozásra, nyertesség esetén pedig a nyeremény kiszállításának idejéig. A nyeremény kézbesítését a Szervező az adatok beérkezésétől számítva60 naptári napon belül biztosítani köteles a nyertes játékos részére.

6.5. A Szervező, illetve a Lebonyolító adatokat nem tárol, csupán a nyeremény átadásáig tartja fenn, azt követően mindenhonnan törlésre kerülnek.

6.6. A nyertes adatainak megadásával (teljes név) a Szervező és a Lebonyolító bizalmasan bánik, adattovábbítás kizárólag a két fél között történik, harmadik félhez nem történik továbbítás.

7.Vegyes rendelkezések

7.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

78.2.. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

7.4. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.comweboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

7.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

7.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (kép feltöltése) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.6. A beküldött Pályázatokat (képeket) egy moderációs bizottság fogja ellenőrizni, és amennyiben az nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek, a Szervező fenntartja a jogot az adott Játékos játékból való kizárására.

7.7. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

7.9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Szervező: Tükör-Gép Kft.

2020.05.15. Abony

 

Intézkedések a koronavírus elleni védekezéshez
Intézkedések a koronavírus elleni védekezéshez
2020.03.16.

Kérjük olvassák el figyelmesen közleményünket és kérjük azok betartását.
Köszönjük.

Sikeres eszközbeszerzési pályázat
Sikeres eszközbeszerzési pályázat
2019.04.05.

Tisztelt Látogató!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a PM_KKVESZKOZ_2017 kódszámú, „mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” tárgyú pályázati felhívásra a Tükör-Gép Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által benyújtott pályázat támogatást nyert, 55%-os támogatási intenzitással.

A megítélt vissza nem térítendő támogatás összege nettó 23 160 500 Ft. A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásával, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatásból valósul meg.

A pályázat célja a pályázó eszközparkjának korszerűsítése és bővítése, egyrészt a meglévő, elavult kotrógép lecserélésével, másrészt új, a vállalkozás eszközparkjából eddig hiányzó eszköz beszerzésével. Valamint az építőipar munkaerőhiánya miatt elengedhetetlenül szükséges a fizikai munka egyes részeinek gépi munkával történő kiváltása, mely jelenősen lerövidíti az egyes munkafolyamatokat, és lehetőséget biztosít a foglalkoztatottak kapacitásainak felszabadítására. A felszabaduló kapacitásokkal rendelkező munkaerő így átcsoportosítható más, a cég főtevékenységével kapcsolatos feladatok elvégzésére. A növekvő géppark által lehetővé válik a támogatás előtti állapothoz képest nagyobb számú megbízás elvégzése, az alvállalkozókkal végeztetett munka mennyiségének csökkentése, ezáltal az árbevétel jelentős növekedése. A fentiek mellett a társaság a foglalkoztatott létszámát legalább egy fővel bővíti.

A fejlesztés a PM_KKVESZKOZ_2017/244 azonosítószámú, „mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” tárgyú projekt keretében valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. október 31.


 

Ingyenes kiszállítás
Ingyenes kiszállítás
2018.11.19.

Tisztelt Látogató!


Örömmel jelentjük be, hogy cégünk Facebook oldala meghaladta az 5000 lájkolót !!!
Ez alkalmából szeretnénk egy kis akcióval kedveskedni vásárlóinknak. 


Vásároljon webshopunkból, majd vásárlása végeztével a fizetésnél a megjegyzés rovatba írja be az alábbi kódot: PZL018 és mi cserébe ingyen kiszállítjuk a rendelni kívánt terméket.

Ajánlatunk csak abban az esetben él, amennyiben a megjegyzés rovatban a fent említett kód szerepel.

Az akciónk 2018.11.19-11.25-ig, illetve visszavonásig érvényes.


Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le semmiről.


Üdvözlettel:
Pezal Hungary

Őszi AKCIÓ
Őszi AKCIÓ
2018.10.08.

Hihetetlen árzuhanás!

Vásároljon telephelyünkön készpénzzel és a vásárolt termékre 20 % kedvezményt adunk.


Az akció telephelyünkön (2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) történő készpénzes vásárlás esetén érvényes, valamint kizárólag a raktáron lévő termékeinkre vonatkozik.

Több termék vásárlása esetén a végösszegből számítódik a 20% engedmény.


Az akció időtartama 2018.10.12-ig vagy visszavonásig érvényes.

Pezal a Construma 2018-on
Pezal a Construma 2018-on
2018.04.10.

Idén is megtalálhatóak leszünk a Construmán április 11-15-ig.

Keressék standunkat és munkatársainkat.Kipor generátoraink a Hungexpón!
Kipor generátoraink a Hungexpón!
2018.02.23.

KIPOR generátoraink a Hungexpón!

Látogassanak el március 1. és 4. között az Utazás kiállításra, ahol hivatalos partnerünknél a Kempingvilág standjánál megtekinthetik inverteres aggregátor családunkat.
Ezek a csendes, kompakt áramfejlesztők hasznos útitársak lehetnek, legyen szó hétvégi kempingezésről, vagy akár hosszabb utazásról.
Töltsék fel telefonjukat vagy laptopjukat biztonságosan vagy lássák el biztos, stabil árammal lakókocsijukat.

Utazás kiállítás 2018 Hungexpo - Kempingvilág stand.

Kempingvilág katalógus 2018
Kempingvilág katalógus 2018
2018.02.21.

Mi már kézhez kaptuk a Kempingvilág 2018-as katalógusát!!!
Hivatalos partnerük lévén megtalálhatóak bennük az általunk forgalmazott KIPOR Inverteres aggregátorok is.
Tekintsék meg ajánlatainkat a KIPOR generátorokra vagy látogassanak el a Kempingvilág oldaláraGipszkarton emelő munkában
2018.02.19.

PTPP-1233 gipszkarton emelőnk munkában.

Új termékek - Gyémánttárcsák
Új termékek - Gyémánttárcsák
2018.01.25.

Izgalmasan kezdődik az új év.
Megérkezett hozzánk a Pezal gyémántvágó korong családja. Csiszolók, vágók (aszfalt, friss beton) 1 illetve 2 szegmenssel. 
Nézze meg folyamatosan bővülő kínálatunkat. KATT


Megérkezett az októberi szállítmány
2017.10.19.

PCK250A    és a   PCK430A már kaphatóak 

Új termékek érkeznek!
2017.10.13.

PCK250A    és a   PCK430A

XVI. Motorosok és motorosérzemlűek találkozója
2017.08.11.

Motorostalálkozó Tápiószelén ! 

II. Abonyi Tarka Borjú Főzőverseny
2017.08.07.

Cégünk egy phbc255-2c típusú fűkaszát ajánlott fel.

YouTube-on az első videónk
2017.07.12.

Kipor Inverteres generátor bemutató .

Abonyi Lovas Napok
2017.06.30.

Munkatársunk szép helyezést ért el .

Facebook
2017.06.23.

Már Facebookon is !

A közös munkánk elkezdődött
2017.06.23.

A közös munkánk elkezdődött a Pezal Product Line-al .

Megbízható Bolt Program

Árukereső.hu